برگزاری جلسه انتخابات هیات رئیسه شورای شهرستان شوط

برگزاری جلسه انتخابات هیات رئیسه شورای شهرستان شوط
جلسه ی انتخاب اعضای هیات رئیسه ی پنجمین دوره ی شورای اسلامی شهرستان شوط درمحل فرمانداری برگزار شد.
برگزاری جلسه انتخابات هیات رئیسه شورای شهرستان شوط جلسه ی انتخاب اعضای هیات رئیسه ی پنجمین دوره ی شورای اسلامی شهرستان شوط درمحل فرمانداری برگزار شد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: در جلسه ای با حضور نمایندگان شوراهای اسلامی شهرها و بخش های شهرستان شوط در فرمانداری این شهرستان برگزار شد ، آقای میر حمید خلیل زاده بعنوان رئیس شورای اسلامی این شهرستان و #صولت جعفری به عنوان نایب رییس شورای اسلامی شهرستان معرفی شدند.