برگزاری مانور تخلیه اضطراری هلال احمر درمجتمع اداری شهرستان شوط