عبدالهی اصل فرماندار و رییس دادگستری شهرستان شوط با حضور در محل پلیس راه با امضاء میثاق نامه، به پویش 'نه به تصادف های جاده ای' روز بدون حادثه پیوستند.