جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا شهرستان شوط به ریاست زمانی معاون فرماندار شوط