ضدعفونی و گند زدایی اماکن ورزشی، با همکاری خدمات شهری شهرداری شوط جهت پیشگیری و مقابله با شیوع بیماری کرونا ویروس

ضدعفونی و گند زدایی اماکن ورزشی، با همکاری خدمات شهری شهرداری شوط جهت پیشگیری و مقابله با شیوع بیماری کرونا ویروس