جلسه کارگروه تامین مسکن محرومین در مناطق شهری و روستایی شهرستان شوط