انجام رپید تست در سطح شهرستان شوط

انجام رپید تست در سطح شهرستان شوط
بازدید و ویزیت پزشک و کارشناس آزمایشگاه و کارشناسان مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی مرگنلر از مورد مثبت کرونا در خورابلو و انجام رپید تست از موارد در تماس

بازدید و ویزیت  پزشک و کارشناس آزمایشگاه و کارشناسان مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی مرگنلر از مورد مثبت کرونا در خورابلو و انجام رپید تست از موارد در تماس
 
        
لازم به ذکر است در طی این مراجعه آموزش‌های لازم در مورد رعایت قرنطینه و.. توسط تیم سلامت به مورد مثبت و خانواده آنها داده شد و هماهنگی های لازم بین گروه مراقبتی و حمایتی انجام گرفت.