بازدید معاون فرماندار شهرستان شوط از نانوایی های سطح شهرستان