مسدود شدن تمامی مبادی ورودی و خروجی شهرستان شوط همزمان با ۱۳ فرودین (روز طبیعت) در راستای اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و محدودیت ترافیکی از درب منزل