💢بررسی مسائل و مشکلات بازنگری طرح هادی روستای خلج کرد و الحاق بخش هایی از مراتع روستای خلج عجم به محدوده طرح هادی خلج کرد