برگزاری جلسه کمیسیون نظارت شهرستان شوط

برگزاری جلسه کمیسیون نظارت  شهرستان شوط
جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان شوط در سال 98 به ریاست معاون فرماندار و سایر اعضاء در محل فرمانداری برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیسیون نظارت  شهرستان شوط

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط؛جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان شوط در سال 98 به ریاست معاون فرماندار و  سایر اعضاء در محل فرمانداری برگزار شد.

دراین جلسه به درخواست های وارده به دبیر خانه کمیسیون نظارت رسیدگی و تصمیمات لازم اتخاذ و همچنین درخصوص درخواست های ایجاد و ادغام رسته ها، حق عضویت اتحادیه های صنفی ، انتقال رسته ها از اتحادیه همگن به اتحادیه های صنفی و ... مطالبی را مطرح و مورد بحث و بررسی قرارگرفت.