دکتر رئیسی در همایش ملی بزرگداشت خادمان سلامت:خدمات شایسته‌ای که ایثارگران در حوزه سلامت انجام دادند، قابل ارزش‌گذاری نیست

دکتر رئیسی در همایش ملی بزرگداشت خادمان سلامت:خدمات شایسته‌ای که ایثارگران در حوزه سلامت انجام دادند، قابل ارزش‌گذاری نیست

دکتر رئیسی در همایش ملی بزرگداشت خادمان سلامت:

خدمات شایسته‌ای که ایثارگران در حوزه سلامت انجام دادند، قابل ارزش‌گذاری نیست

افزایش دانشجویان رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی با هدف تامین نیازهای کشور مورد تاکید و توجه دولت است

دولت از همه کسانی که در حوزه سلامت مردم گام برمی‌دارند، حمایت خواهد کرد

رئیس جمهور با قدردانی از خدمات ماندگار پزشکان و پرستاران بویژه در دوران همه‌گیری کرونا، از اراده و اهتمام دولت برای رفع دغدغه‌های جامعه سلامت خصوصا در حوزه معیشت خبر داد.