بازدید فرماندار شهرستان شوط به همراه فرمانده انتظامی از شعبات اخذ رای انتخابات در نقاط شهری شوط