جلسه برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری هرچه باشکوهتر روز ملی شوراها در شهرستان شوط

جلسه برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری هرچه باشکوهتر روز ملی شوراها در شهرستان شوط
جلسه برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری هرچه باشکوهتر روز ملی شوراها در شهرستان شوط برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:جلسه برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری هرچه باشکوهتر روز ملی شوراها در شهرستان شوط با حضور معاون فرماندار ، بخشدار مرکزی ، شهرداران ،شوراهای اسلامی شهرهای شوط ،مرگنلر ،یولاگلدی و روسای شورای بخش در محل فرمانداری برگزار شد.