برگزاری برنامه تمرینات تاکتیکی گردان امنیتی امام علی (ع) سپاه شهرستان شوط با حضور پرشور بسیجیان سلحشور و همیشه در صحنه شهر شوط