اطلاعیه :قرارگاه امنیت غذایی ومدیریت جهادکشاورزی شهرستان شوط

اطلاعیه :قرارگاه امنیت غذایی ومدیریت جهادکشاورزی شهرستان شوط
مردم شریف شهرستان شوط باتوجه به تغییر قیمت آرد صنف صنعت ومطابق آن افزایش قیمت ماکارونی عده ای ازسودجویان اقدام به احتکار ماکارونی وروغن پخت وپز مینمایندکه خلاف قانون بوده لذا درهنگام خرید به قیمت روی جلدمحصول دقت نمائیدودرصورت مشاهده گرانفروشی ،احتکار مراتب رابه مدیریت جهادکشاورزی شهرستان شوط گزارش نمائید. 04434274123 -04434272330