💢بازدید سرپرست اداره صنعت معدن و تجارت و اتاق اصناف از واحد های صنفی سطح شهرستان شوط در خصوص اعلام محدودیتهای کرونایی روز های شنبه و یکشنبه