کارشناس اداره منابع طبیعی در جلسه شورای اداری با محوریت روستای چاوقون :

اختصاص راه دسترسی به چشمه ها و استخر عمومی آب کشاورزی ، بعد از بازدید میدانی و بررسی سازمان منطقه آزاد ماکو انجام خواهد گرفت.

اختصاص راه دسترسی به چشمه ها و استخر  عمومی آب کشاورزی ، بعد از بازدید میدانی و بررسی سازمان منطقه آزاد ماکو  انجام خواهد گرفت.