◾️جلسه بررسی آخرین وضعیت طرح های عمرانی شهرستان شوط