مراسم افتتاح نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر شهرستان شوط