نشست صمیمی و تبینی با جوانان شهرستان شوط با موضوع جوانان و اصالت فرهنگی با حضور بانوان شهرستان برگزار شد