بازدید فرماندار شهرستان شوط از اتمام عملیات آسفالت ریزی جاده بیانچولی به شریف آباد