بازدید از آرامستان شهر شوط با حضور فرماندار،امام جمعه ،فرمانده سپاه و شهردار و شورای اسلامی،شبکه بهداشت و درمان و اعضای هیات امنای آرامستان شهر شوط در ادامه بازدیدفرماندارربه همراه مسئولین با