آماده سازی صندوق های شعب اخذ رای توسط اعضای هیئتهای اجرایی و نظارت سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در محل فرمانداری