بازدید از اجرای طرح هادی روستای قره زمین شهرستان شوط