#هرشب_یک_مسجد

اطلاعیه: برنامه دیدار چهره به چهره مسئولین با مردم و بررسی مسایل و مشکلات شهروندان بصورت پرسش و پاسخ

اطلاعیه: برنامه دیدار چهره به چهره مسئولین با مردم  و بررسی مسایل و مشکلات شهروندان بصورت پرسش و پاسخ