برگزاری جلسه شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی شهرستان شوط به ریاست فرماندار شهرستان شوط

برگزاری جلسه شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی شهرستان شوط به ریاست فرماندار شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: جلسه شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی و رفع انسداد بی سوادی در شهرستان شوط به ریاست عبدالهی اصل فرماندار و اعضای شورا در محل فرمانداری برگزار شد.

✍️ جلسه شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی و رفع انسداد بی سوادی در شهرستان شوط به ریاست فرماندار و اعضای شورای در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: جلسه شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی و رفع انسداد بی سوادی در شهرستان شوط به ریاست عبدالهی اصل فرماندار و اعضای شورا در محل فرمانداری برگزار شد.
عبدالهی اصل در این جلسه گفت :حضور نیروهای بومی در روستاها بعنوان رابط نهضت سوادآموزی و حمایت دهیاران روستاها و تشویق افراد در زمینه سوادآموزی از موثرترین عوامل رفع بیسوادی جامعه است .
فرماندار شوط  همچنین همکاری و بکارگیری ظرفیتهای اداری همه دستگاههای شهرستان را در اجرای برنامه ریشه کنی بی سوادی درسطح شهرستان خواستار شد.
امان الله پور  مدیر آموزش و پرورش شوط حجم ابلاغی جذب بیسوادان شهرستان شوط ۵۹۰ نفر در سال 97  اعلام کرد و افزود: از این تعداد 3۴0 نفر جذب شده ، که برای این تعداد  80 نفر آموزش دهنده  زن و مرد در امر آموزش با سواد آموزی همکاری دارند.