بازدید مشترک کارشناس مرکز سلامت محیط وکار و کارشناس جهاد کشاورزی از مراکز تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی