جلسه بررسی نحوه اجرای طرح کالا برگ الکترونیک شهرستان شوط برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، در ابتدای جلسه رئیس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان و دبیر اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی  توضیحاتی در خصوص کلیات و اهداف طرح ارائه دادند.

سپس اعضای جلسه در خصوص نحوه اجرای طرح به بحث و تبادل نظر پرداختند .

در پایان جلسه رضایی اقدم معاون فرماندار ، برای آغاز و پیشبرد موفق طرح در سطح شهرستان وظایف تک تک دستگاه های اجرایی را تعیین کرد.