💢با حضور پست بانک های شهرستان شوط:

مسایل و مشکلات مردم در حوزه پست بانکهای شهرستان شوط در محل فرمانداری بررسی شد.

مسایل و مشکلات مردم در حوزه پست بانکهای شهرستان شوط در محل فرمانداری بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوطبا حضور پست بانک های شهرستان شوط:مسایل و مشکلات مردم در حوزه پست بانکهای شهرستان شوط در محل فرمانداری بررسی شد.

💢با حضور پست بانک های شهرستان شوط:
مسایل و مشکلات مردم در حوزه پست بانکهای شهرستان شوط در محل فرمانداری بررسی شد.
شایان ذکر است:در این جلسه مقررشد
-آموزش های لازم به کارکنان و پرسنل پست بانک ها با هماهنگی ادره پست داده شود
- میزان تعرفه دریافتی جهت ارایه خدمات به شهروندان برحسب قوانینی که تعیین شده انجام پذیرد
-موضوع  لحاظ شدن ارزش افروزده به پست بانک ها  توسط دارایی و امور مالیاتی پیگیری شود