بازیدفرماندار شهرستان شوط و مدیر آموزش و پرورش و شهردار شوط از کلاس خیاطی هنرستان کاردانش سعادت شهرستان شوط

بازیدفرماندار شهرستان شوط  و مدیر آموزش و پرورش و شهردار شوط از کلاس خیاطی هنرستان کاردانش سعادت شهرستان شوط
بازیدفرماندار شهرستان شوط و مدیر آموزش و پرورش و شهردار شوط از کلاس خیاطی هنرستان کاردانش سعادت شهرستان شوط

بازیدفرماندار شهرستان شوط  و مدیر آموزش و پرورش و شهردار شوط از کلاس خیاطی هنرستان کاردانش سعادت شهرستان شوط
در این بازدید فرماندار و شهردار تامین هزینه بخشی از لوازم خیاطی این دانش آموزان را تقبل نمودند