بازدیدفرماندار به همراه اعضای شورای تامین شهرستان شوط از ایستگاه بارزسی محور شوط به چالدران