🔻تعیین محل ایستگاه مشترک جهت کنترل محدودیت تردد با حضور معاون فرمانداران و فرماندهان انتظامی شهرستانهای شوط ، ماکو و پلدشت در محل ورودی شهر مرگنلر