برگزاری جلسه کمیته فنی نظارت عالیه شهرستان شوط

جلسه کمیته فنی نظارت عالیه شهرستان شوط با حضور فرماندار و کارشناسان فنی ادارات شهرستان

جلسه کمیته فنی نظارت عالیه شهرستان شوط با حضور فرماندار و کارشناسان فنی ادارات شهرستان
جلسه کمیته فنی نظارت عالیه شهرستان شوط با حضور فرماندار و کارشناسان فنی ادارات شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط،حسن عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط در این جلسه به اهمیت نظارت برپروژه ها تاکید کرد و گفت:با توجه به اجرای طرح های عمرانی در سطح شهرستان علیرغم شرایط اقتصادی دولت اهمیت کیفیت و کمیت پروژه ها برای جلوگیری از دوباره کاری بسیار ضروری است.

درپایان جلسه  اعضای کمیته فنی شهرستان از پروزه های در حال اجرای بازدید نموده و نظرات خود را اعلام داشتند.