سمپاشی و گندزدایی خودروها در ورودی روستای خوک توسط دهیاری و شورای اسلامی و باهمکاری اهالی و جلوگیری از تردد افراد غیر بومی به روستای خوک