🔻برگزاری جلسه انجمن کتابخانه خانه های عمومی شهرستان شوط ◾️به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط؛ جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان شوط با حضور معاون فرماندار و اعضای انجمن در محل فرمانداری برگزار ش