اجرای برنامه میز خدمت و تکریم ارباب رجوع در شهرستان شوط