در آستانه روز ملی روستا همزمان با سراسر کشور:افتتاح طرح های اشتغالزایی با عنوان "یک روستا یک محصول" بصورت نمادین روستای کندال با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد