بازدید معاون فرماندار به همراه شهردار یولاگلدی از کارخانه کابو آلیاژ و بررسی مسایل و مشکلات این واحد