راسم تکریم و معارفه شهردار جدید شهر یولاگلدی با حضور فرماندار، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی،ریاست دادگستری،دادستان،اعضای شورای اداری و تامین و روحانیت معرز اهل تشییع و تسنن