🔻اطلاعیه شماره یک قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا:

🔻اطلاعیه شماره یک قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا:

🔹 گزارش ۱۲ بندی قرارگاه به مردم در آستانه اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت‌ها

🔹اطمینان خاطر به مردم از آمادگی دستگاه های عضو قرارگاه برای اجرای طرح جامع

🔹مقررات وضع شده در حکم قانون است و ضمن آنکه عموم مسئولان و مردم موظف به تبعیت از آن هستند، همه دستگاه‌های اجرایی نیز باید نهایت تلاش خود را دراجرا و تحقق عملی آن بکار بندند

🔹عملکرد مردم، مسئولان و دستگاه ها در اجرای این طرح دقیقاً رصد می شود

🔹درخواست صمیمانه و مصرانه قرارگاه از همه مردم صبور و بصیر