رئیس اداره برق در جلسه شورای اداری با محوریت روستای چاوقون :

اصلاح شبکه برق رسانی و تیرهای کج در روستای چاوقون انجام خواهد گرفت .

اصلاح شبکه برق رسانی و تیرهای کج در روستای چاوقون انجام خواهد گرفت .