🔸بازدید میدانی از نحوه فعالیت بانک ها در خصوص رعایت پروتکلهای بهداشتی و دورکاری کارکنان با حضور فرماندار،فرمانده نیروی انتظامی،روسای اتاق اصناف و بهداشت و درمان