بازدید میدانی از نحوه همکاری و تعامل مردم در خصوص تعطیلی اصناف و بازار ... در سطح شهر شوط با حضور فرماندار،فرمانده نیروی انتظامی،روسای اتاق اصناف و بهداشت و درمان