رئیس جهاد کشاورزی در جلسه شورای اداری با محوریت روستای چاوقون :

ادامه کانال کشی بتنی چشمه گنججیک امسال در شورای برنامه ریزی مطرح و در صورت تصویب سال آینده اجرایی خواهد شد .

ادامه کانال کشی بتنی چشمه گنججیک امسال در شورای برنامه ریزی مطرح و در صورت تصویب  سال آینده اجرایی خواهد شد  .