"همه آمده بودند"

حضور با شکوه مردم همیشه در صحنه شهرستان شوط در راهپیمایی ۲۲بهمن چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران

حضور با شکوه مردم همیشه در صحنه  شهرستان شوط در راهپیمایی ۲۲بهمن  چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران
"همه آمده بودند" حضور با شکوه مردم همیشه در صحنه شهرستان شوط در راهپیمایی ۲۲بهمن چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران


"همه آمده بودند"

حضور با شکوه مردم همیشه در صحنه  شهرستان شوط در راهپیمایی ۲۲بهمن  چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران