نمونه گیری از افراد در تماس نزدیک با فرد مثبت کووید 19 توسط تیم سلامت مرکز خدمات جامع سلامت روستایی تازه کند