بازدید فرماندار شهرستان شوط #از مزرعه گندم دکتر محمدی در روستای کش آرخی

بازدید فرماندار شهرستان شوط
#از مزرعه گندم دکتر محمدی در روستای کش آرخی