بازدیدعبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط، رحمانی رضائیه مدیرکل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان از وضعیت تنها مدرسه کار و دانش دخترانه سعادت شهرستان شوط

بازدیدعبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط، رحمانی رضائیه مدیرکل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان از وضعیت تنها مدرسه کار و دانش دخترانه سعادت شهرستان شوط
بازدیدعبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط، رحمانی رضائیه مدیرکل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان و حبیبی معاون فنی و هیئت همراه و امان الله مدیر آموزش و پرورش شوط از وضعیت تنها مدرسه کار و دانش دخترانه سعادت شهرستان شوط

عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط، رحمانی رضائیه مدیرکل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان و حبیبی معاون فنی و هیئت همراه و امان الله مدیر آموزش و پرورش شوط از وضعیت تنها مدرسه کار و دانش دخترانه سعادت شهرستان شوط بازدید کردند و درجهت بررسی مسایل و مشکلات این هنرستان تصمیمات لازم را اتخاذ کردند