دیدار چهره به چهره فرماندار،امام جمعه، مسئولین با مردم شهر شوط